Cyflogaeth a dysgu

Nid yw pawb yn barod i ymddeol pan fyddant yn cyrraedd oed pensiwn, ac nid oes ‘oedran ymddeol diofyn’ erbyn hyn, felly gallwch weithio am ba mor hir bynnag sy’n addas i chi. Bydd rhai pobl yn dewis parhau i weithio er mwyn manteisio i’r eithaf ar eu cyfle i gynyddu eu hincwm a pharhau i gael rôl yn eu cymunedau. Bydd rhai yn dewis gwirfoddoli er mwyn cael parhau’n brysur a chyfrannu at gymdeithas, gan roi ymdeimlad o bwrpas iddynt o hyd ar ôl ymddeol.

Pa ffordd bynnag mae pobl hŷn yn dewis treulio eu hamser, boed hynny’n mwynhau cael amser rhydd ar ôl ymddeol i ddilyn diddordebau a dysgu sgiliau newydd, parhau i weithio neu wirfoddoli, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisiau sicrhau bod y dewisiadau hyn ar gael yn rhwydd i bawb.

Gyda mwy a mwy o wasanaethau’n symud ar-lein, gall allgáu digidol fod yn broblem i rai pobl hŷn. Mae gan lyfrgelloedd a Dysgu Oedolion yn y Gymuned gyrsiau a all helpu’r rheini sy’n teimlo bod angen hyfforddiant arnynt i ddeall technoleg yn well, ac mae amrywiaeth o sefydliadau eraill ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n darparu hyfforddiant ar gyfer ystod eang o setiau o sgiliau.

Gallwch hefyd gael cyngor yn lleol ar fanteisio i’r eithaf ar yr arian sydd gan bobl i gynnal eu lles.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni