Fforymau a grwpiau

Gall fforwm neu grŵp trafod/gweithredu fod yn lle gwych i gwrdd â ffrindiau newydd, cael gwybod am weithgareddau, cymdeithasu a thrafod materion sy’n bwysig i chi fel person hŷn yn byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dyma rywfaint o grwpiau lleol sy’n cyfarfod yn rheolaidd:

Fforwm SHOUT i bobl hŷn Pen-y-bont ar Ogwr

Mae fforwm SHOUT Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gydag Age Cymru, llywodraeth leol, darparwyr iechyd a sefydliadau eraill i gymryd rhan mewn sesiynau ymgynghori ynghylch ardal Pen-y-bont ar Ogwr, ardal Bwrdd Iechyd Bae’r Gorllewin, a materion cenedlaethol os ydynt yn effeithio ar bobl dros 50 oed. Mae aelodau’r Bwrdd yn cynrychioli SHOUT a phobl dros 50 oed Pen-y-bont ar Ogwr ar nifer o weithgorau ar lefel leol a chenedlaethol ac mae’r wybodaeth yn cael ei bwydo’n ôl i’r aelodau mewn cyfarfodydd misol a drwy dudalen Facebook ‘SHOUT Bridgend County’ a thudalen Twitter @SHOUTBridgend.

Mae fforwm Shout Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfarfod bob mis yn Neuadd y Bythol Wyrdd, Angel Street: http://www.shoutbridgend.org/joomla/index.php/about-us

Prifysgol y Drydedd Oes (U3A)

Mae Prifysgol y Drydedd Oes (U3A) yn sefydliad cenedlaethol yn seiliedig ar grwpiau lleol sy’n cynnig cyfleoedd i bobl sydd wedi ymddeol neu led-ymddeol i ddod ynghyd a datblygu eu diddordebau.

Mae U3A arferol yn cynnig cyfleoedd dysgu, gweithgareddau awyr agored, digwyddiadau cymdeithasol a theithiau, gan gynnwys unrhyw beth o bridge i arddio i deithiau i’r theatr.

Mae gan U3A grwpiau ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl, a gallwch chwilio am ragor o leoliadau drwy ymweld â’r wefan yma: www.u3a.org.uk

Porthcawl

01656 784211
www.u3asites.org.uk/porthcawl

Pen-y-bont ar Ogwr
01656 767529
www.u3asites.org.uk/bridgend

Cyfarfodydd Partneriaethau a Chymunedau Gyda’i Gilydd (PACT) gyda Heddlu De Cymru

Nod cyfarfodydd Partneriaethau a Chymunedau Gyda’i Gilydd (PACT) yw rhoi cyfle i chi dynnu sylw at y materion cymunedol sy’n cael effaith ar ansawdd eich bywyd a’ch helpu i benderfynu pa faterion y dylid rhoi blaenoriaeth i ymdrin â nhw. Nid cymhorthfa i drafod materion neu bryderon unigol ydynt. Mae tîm heddlu eich cymdogaeth yn cynnal cymorthfeydd PACT ar wahân. Mae’r cyfarfodydd hefyd yn rhoi cyfle i chi ddod i adnabod eich swyddog lleol.

Ewch i https://www.south-wales.police.uk/cy/cartref/ i gael manylion eich cyfarfodydd PACT lleol a’r materion sy’n effeithio ar eich cymdogaeth.

Sefydlu eich clwb dysgu cymunedol eich hun

Mae’r canllaw hwn yn cynnig cyngor ymarferol ar gyfer sefydlu eich clwb dysgu cymunedol eich hun. Mae hefyd yn tynnu sylw at sefydliadau ac adnoddau a all helpu. Cliciwch yma i weld y canllaw.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni