Tîm Clinigol Acíwt – ACT

(rhan o Dîm Adnoddau Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr)

Mae’r Tîm Clinigol Acíwt (ACT) yn wasanaeth ymyrryd acíwt i atal derbyn i ysbyty neu i gefnogi/hwyluso rhyddhau’n gynnar o ysbyty. Mae gennym ddau brif lwybr gofal:

Llwybr Cyflym Arall: Mae’r llwybr hwn yn cynnig asesiad, ymyriadau a chefnogaeth frys i gleifion mewn argyfwng. Gall gofalwyr brys gydag offer ar gyfer y cartref ac asesiad amlddisgyblaethol ymateb o fewn 4 neu 24 awr, gan ddibynnu ar y brys.
Hefyd mae’r llwybr hwn yn cynnig gwasanaeth asesu codymau yn y cartref i gleifion sy’n rhy fregus neu am unrhyw reswm arall sy’n methu mynychu clinig asesu yn yr ysbyty. Gallant ddisgwyl asesiad amlddisgyblaethol yn y cartref gyda mynediad i’n gwasanaethau eraill, os oes angen.

Cyfeirir y cleifion ymlaen at ein chwaer wasanaethau yn Bridgestart, Bridgeway, Reablement neu ofal y trydydd sector (drwy gyfrwng gweithiwr cymdeithasol ein tîm ni), yn ôl anghenion y claf.

Llwybr Meddygol Cyflym: Hefyd rydyn ni’n cynnig llwybr meddygol i reoli cleifion sydd â salwch meddygol acíwt yn y cartref a darparu amrywiaeth o ymyriadau, a gynigir mewn ysbytai yn unig fel rheol. Gallwn weithio gyda chleifion bregus sy’n methu mynychu clinigau. Rydyn ni’n darparu gwrthfiotigau, hylifau a meddyginiaethau eraill yn y wythïen. Gallwn reoli Methiant y Galon gartref a sawl agwedd arall ar ofal arbenigol. Er nad yw ein ffocws ar godymau – efallai y bydd claf wedi cael codwm oherwydd salwch acíwt a gall yr ACT gefnogi meddygon teulu sy’n tynnu sylw at gleifion sâl sydd angen cefnogaeth a monitro meddygol ac yr ydym eisiau eu cadw allan o ysbytai.

Hefyd gall y cleifion ar y llwybr hwn wneud defnydd o’n tîm amlddisgyblaethol, y gwasanaeth gofal brys a gwasanaethau eraill os oes angen.

Pwy all gyfeirio at y gwasanaeth?

Llwybr cyflym arall: Gall unrhyw un gyfeirio (claf, teulu, gofalwyr, meddygon teulu, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, ffrindiau pryderus). Gallant ffonio Pwynt Mynediad Cyffredin y CRT neu anfon atgyfeiriad ar ffacs i’r CRT. Wedyn bydd y Pwynt Mynediad Cyffredin yn dosbarthu’r atgyfeiriadau a’r galwadau i’r tîm mwyaf priodol gyda’r CRT (a all fod yn ACT)

Llwybr cyflym arall: Dim ond gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig all gyfeirio. Gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ffonio llinell HOT yr ACT ar 07773256619 a siarad ar unwaith gydag Ymarferydd Clinigol er mwyn cynnal trafodaeth clinigydd i glinigydd ar addasrwydd claf ar gyfer y gwasanaeth.

Gweler y llwybrau atodedig am fanylion llawn:

Meini prawf/Meini prawf cyfeiriol

Llwybr cyflym arall: Unrhyw glaf sy’n wynebu argyfwng iechyd a/neu ofal cymdeithasol a all arwain at dderbyn i’r ysbyty os na roddir unrhyw ymyriadau ar waith. Cleifion sydd angen asesiad codymau sy’n methu mynychu clinigau mewn ysbytai.

Llwybr Meddygol Cyflym:

Meini prawf eithrio (ar gyfer y ddau lwybr):

Pwy fydd pobl yn ei weld?

Mae ein Tîm ACT yn cynnwys Ffisegwyr Ymgynghorol, Uwch Ymarferwyr Clinigol/ Ymarferwyr Clinigol, Nyrsys, Ffisiotherapyddion, Therapydd Galwedigaethol a gweithiwr cymdeithasol.

Hefyd oddi mewn i’r CRT ehangach mae gennym ni ddeietegwyr, Therapyddion iaith a lleferydd, technegwyr fferyllol arbenigol, tîm synhwyraidd, gwasanaethau teleofal a staff gofal sydd ar gael i ni.

Beth all pobl ei ddisgwyl gan y gwasanaeth?

Mae ACT yn darparu Asesiad Geriatrig Cynhwysfawr, asesiad o Godymau yn y cartref ac asesiad meddygol ac mae ganddo alluoedd clinigol helaeth ar gyfer tîm yn y gymuned.

Pwy mae’r gwasanaeth yn cyfeirio ymlaen i?

Byddwn yn cyfeirio ymlaen at dimau eraill CRT, Gofal a Thrwsio, Gofal y Trydydd Sector, Gwasanaethau’r Trydydd Sector (gan gynnwys mudiadau elusennol), gofal sylfaenol, gofal eilaidd, gwasanaethau trydyddol, nyrsio ardal a thimau gwasanaethau cymdeithasol/rhwydwaith.

Ffurflen gyfeirio >

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni