Uned dydd feddygol

(a elwid gynt yn Uned dydd Pendre), Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr

Rydym yn darparu gwasanaeth asesu, trin ac adsefydlu i oedolion sydd wedi syrthio a/neu dorri esgyrn, yn ogystal â phobl hŷn fregus sy’n byw yn y gymuned, mewn lleoliad uned dydd.

Efallai eich bod wedi cael eich cyfeirio am nifer o resymau, sy’n cynnwys y canlynol:

Mae ein gwasanaeth codymau yn tyfu ac rydym ar hyn o bryd yn darparu gwasanaeth adsefydlu sy’n seiliedig ar dystiolaeth a strategaethau atal ar gyfer y rheini sydd wedi syrthio neu mewn perygl o syrthio.

Rydym yn cynnal dosbarthiadau ymarfer corff sy’n gweithio ar unigolion, cryfder, stamina a chydbwysedd yn y gobaith y bydd hyn yn gwella’r sefyllfa ac yn atal rhagor o godymau.

Mae’r Uned Dydd Feddygol yn cynnal nifer o glinigau/gwasanaethau, sy’n cynnwys y canlynol:

Pwy all gyfeirio at y gwasanaeth?

Codymau a Symudedd
Ar gyfer ein hasesiadau eiddilwch, codymau a symudedd, gall y sawl sy’n cyfeirio fod yn unrhyw weithiwr proffesiynol ym maes iechyd, drwy ddefnyddio’r ffurflen gyfeirio briodol.

Mae monitro meddygol yn cynnwys triniaethau a/neu adolygiad/titradiad Archwiliad a Meddyginiaeth
O ran ein dulliau monitro meddygol, ein triniaethau, ein hadolygiad o feddyginiaeth neu’n trefn archwilio, dim ond gweithiwr meddygol ym maes gofal eilaidd sy’n cael cyfeirio achosion.

Mae’n rhaid i’r sawl sy’n cyfeirio fod yn gyfrifol am ofal y claf tra mae yn ei adran.

Does dim modd i feddygon teulu gyfeirio’n uniongyrchol at y gwasanaeth hwn.

Meini prawf cyfeirio/meini prawf eithrio

Mae angen i’r cleifion allu rhoi meddyginiaeth iddyn nhw eu hunain a dod â’r feddyginiaeth gyda nhw.
Rhaid i’r cleifion allu rhoi caniatâd.
Rhaid i gleifion allu deall pam eu bod yn yr ysbyty am y diwrnod.

Pwy fydd yn eu gweld?

Mae’r tîm yn cynnwys nyrsys, meddygon, ffisiotherapyddion, a therapyddion galwedigaethol, gan gyfeirio achosion yn ôl yr angen at ddeietegwyr, therapyddion lleferydd ac iaith, gwasanaethau cymunedol, ymarferwyr cyffredinol a gwasanaethau arbenigol eraill.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r gwasanaethau cymdeithasol a’r sector gwirfoddol.

Beth all pobl ddisgwyl ei gael gan y gwasanaeth?

Ein gwaith ni yw helpu pobl sydd â salwch, anaf neu anabledd ac sydd angen y canlynol:

A/NEU

Manylion cyswllt

Uned Dydd Feddygol (Uned Dydd Pendre gynt)
Parth J
Ysbyty Tywysoges Cymru
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1RQ

Rhif ffôn: 01656 75 2746/2080
Ffacs: 01656 754003

Ffurflen gyfeirio >

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni